Petrol na bhav vadhva pr bapu bolya:


Apan ne kai farak na pade,
.
.
.
Pela y hu 100 nu puravto aje y hu 100 nu puravu 6u.