Phul chu pan kanta ne pyar karu 6u,

Zindagi 6 pan maut no swikar karu 6u,

Are! jivan ma ek bhul hu var-m-var karu 6u,

Manvi 6u ne manvi ne pyar karu 6u.