Prathna ti paristhiti nti badlati,

Pn abhigam jarur badlay 6,

Ane badlayelo abhigam pristhiti j nai,

Pn samarga jivan ne badli nakhe 6.