Prem kare e manvi samju kahevay,

Prem kari ne nibhave e samajdar kahevay,

Ane je prem kari ne muki de e samji gyo kahevay