“PREM” No Mukam 6e Tara Hath Ma,

Kyarek “TUFAN” To kyarek “VISRAM” 6e Tara Hath Ma.

Hath joi “RADHA” Ne Kahyu Hatu 1 Jyotishe,

Bhale Tu “GORI” 6e Pan Ek “SHYAM” 6e Tara Hath Ma.

Submitted by..

Dharmedra Trivedi..