Premi o ne bhay jagat ma avti kal no so?

Kale daisu abhay pranaye vishwa ne chumbano kaik,

Bhav ek j 6 pranay na bhagya keval juda,

Koi radha thai gya to koi mira thai gya.