Ranubha: bapu uto bhukamp aivo se,

Akhu ghar hale se,

Natubha: ala chani muni no hui ja,

Ghar pade to makan malik nu apne to bhadut 6iye..