Rasta ghana 6 ne manzil 1 6,

Iswar 1 6 ne hajar nam 6,

Hajar ful 6 ne 1 mali 6,

Salu ketlu gajab 6 k,

Takdir hath ma 6 ne hath khali 6.