Roj..

Sanj dhale 6,pn tari yado dhalti nati,

Hu sodhya karu tane,pn tu mane malti nati,

Tari sate vitavel shano salgavi nakhi badhi.