Romio Boy :  Tane jov chu ne Dharti par Chand dekhay che..

Gujju Girl :  Vaidino Tha ma ..

Sendal padshe to Dharti par Tara pan dekhashe.