Sabandho ajanta j thai jay 6,

Pela hraday pa6i jindgi sate vanai jay 6,

Ene j kadach dosti kahe 6 k,

Jema loko zindgi ti pn vadhare vahala thai jay 6.