Samajya vagar  koi ne pasand na karo,

N samajya vagar koi ne gumavi pn na do,

Kmk fikar dil ma hoy che sabdo ma nai,

Ane guso sabdo ma hoy che dil ma nai..