Santa – aj tv ma 30 ft no sap batavana 6.

Banta – pn hu nai joi sku.

Santa – km?

Banta – maru tv 21 inch nu 6.