Saras samajva jevi vat :

Manushya ne bolvanu sikhva ma lagbhag 2 varas lage 6,

Pn su bolvu e sikhta akhi jindgi viti jay 6.