Sardar train driver banya

Teni first train 5 hr. late hati,

Kem ?
karan k e darek fatak par train stop kari ne puch to

“Mumbai javu hoy to sidhu j javanu ne ? “