Science vala vichare 6 k gulab kvi rite banyu ?

Arts vala vichare 6 k gulab kvi rite dorvu ?

Pn Commerce vala vichare 6 k gulab kone apvu ?

Its real marketing.