Shayri lakhvi kai masti nathi,

Shayri karvi kai sasti nati,

Je chokri hasti nati,

Samjo k te brush ghasti nti…