8 vars no bhai eni ben ne puche 6,

Prem etle su?

Ben – tu roj mara daftar mati choklet khai jay 6,

6ata hu tyaj choklet rakhu 6u e 6 Prem.

Happy Bhaibij.