Teacher : jyare hu bhanavu tyare tu matha ma tel km nakhi le 6?


boy : ek rate mara mom papa ne kta ta andar na ghustu hoy to tel lagavi lo