Vakhan krya to 6okri malkai gai,

Wah Wah,

Vakhan krya to 6okri malkai gai,

Wah Wah,

ACP bolyo,

Daya pani ni motar bandh kar taki chalkai gai.