Vakhat vedna no bahu vasmo hoy 6,

Ene samajvo bahu muskel hoy 6,

6odi de jyare jagat akhu tamne,

Tyare potanu ek “Angat” tamara mate bau kimti hoy 6.