Varsh darmiyan janta ajanta

Tamaru dil dukhavyu hoy to

Savantsari pratikaman pela

Man, vachan kaya e tamne

Micchami Dukdam