Vasant ni jem hasta raho to bas 6,

Pushpo ni jem khilta raho to bas 6,

Bahu khas apexa nati rakhi pn amne yad karo to bas 6.