Vatavaran ma bhar 6 mitro na maun no,

Hu su kahi gayo 6u, mane khyal pn nti.