Vhavi ansu pan A akshro dhoi nathi sakto,

Nyan varse 6ta jane puru roi nathi sakto,

Kahuto jindgi ma je hatu te sarv 6e khoyu,

Fakt 1 tari YAAD ne khoi nathi sakto.