Vijalina zabkar ma suni,

Prit ni param vaani,

Aabh aakho thayu zalhala ne,

Pruthvi thai pani pani.