Vijalina zabkar ma suni,

Prit ni param vaani;

Aabh aakhu thayu zalhala ne,

Pruthvi thai pani pani.