Vikram samvat 2067

Aap ne sukh, santi, samrudhi

Ane swastya bakse

Ane aap pragati na tamam sikharo sar karo,

Evi subhecha sah SAL MUBARAK.