Viswas na bhitar ma prem hoy 6,

Mano to aa badha nasib na khel hoy 6,

Baki lakho akho joya pchi pn,

Koi 1 najar mate j man bechen hoy 6.